۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
محمدعلی اسداللهی
دانشکده : علوم و فناوری های زیستی
گروه آموزشی : زیست فناوری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی,دانشگاه فنی دانمارک,دانمارک,1383-1387
لیسانس,مهندسی شیمی- پتروشیمی,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,-
دیپلم,ریاضی فیزیک,صائب,ایران,-
جستجو:
|
Antimicrobial activity of heat stable peptides in Iranian native Bacillus strains with probiotic potential,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مارانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
Antimicrobial activity of some Iranian native Bacillus isolates with probiotic potential,10th International Congress of Clinical Microbiology,بین المللی,پوستر,1395,محسن گلناری مرانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
utilization of bacillus ciagulans in food ' drug and probiotic industry,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مارانی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
اثرات فرایند خشک کردن پاششی بر روی میزان زنده مانی باکتری های پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,زهره میلانیان,محمدعلی اسداللهی,محمد ربانی خوراسگانی,محسن گلناری | جزئیات
استفاده از باکتری باسیلوس کواگولانس در صنعت غذا، دارو و پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مرنی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
جداسازی وشناسایی باسیلوس های دارای خصوصیات پروبیوتیک از منایع مختلف وبررسی حضور ژن های آنتروتوکسین در آنها به روش MULTIPLEX PCR,سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند,ملی,سخنرانی,1394,محسن گلناری,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تثبیت سلول های مخمر برای تبدیل زیستی بنزآلدئید به ال-فنیل استیل کاربینول با استفاده از منبع کربنی سورگوم,همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز,ملی,پوستر,1393,حمیده کیانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
شناسایی و تعیین خصوصیت ژن hmgr در قارچ پنیسیلیوم بروی کامپکتوم,هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی,ملی,سخنرانی,1392,عاطفه شریفی راد,مجید لطفی نیا,باقر یخچالی,محمدعلی اسداللهی,سید صفاعلی فاطمی | جزئیات
بیش بیان ژن کدکننده آنزیم HMG-CoA ردوکتاز به منظور افزایش تولید ایزوپنتنیل پیروفسفات (IPP) در مخمر ساکارومایسس سرویزیه,هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی,ملی,پوستر,1392,پگاه امیری,آذر شاه پیری,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تولید میکروبی بوتانل با استفاده از نشاسته بلوط به عنوان منبع کربن,سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1392,فاطمه حیدری,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,کیخسرو کریمی,حمید ریسمانی یزدی | جزئیات
آیا امکان استفاده از لجن فاضلاب شهری برای تولید بیواتانول وجود دارد؟,سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست,ملی,سخنرانی,1392,حمزه ایمانی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
مهندسی متابولیک سامانه ها: توسعه مهندسی متابولیک از طریق فناوری های زیست شناسی سامانه ها,هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی,ملی,سخنرانی,1392,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تاثیر مواد مغذی بر تولید بوتانول توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام,اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1391,مریم خیراندیش,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,کیخسروکریمی | جزئیات
مقایسه تولید میکروبی صمغ زانتان با استفاده از گلوکز و نشاسته به عنوان سوبسترا,اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1391,سید وحبد نیک نژاد,محمدعلی اسداللهی,اکرم زمانی | جزئیات
جهش جایگاه فعال آنزیم پیروات دکربوکسیلاز مخمر ساکاروماسز سرویزیه,اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1391,محسن دوست محمدی,محمدعلی اسداللهی,ایرج نحوی | جزئیات
بهینه‌سازی محیط کشت کلستریدیوم استوبوتیلیکام جهت تولید بوتانول,نخستین همایش ملی تازه‌های سلولی مولکولی,ملی,پوستر,1391,مریم خیراندیش,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,کیخسرو کریمی | جزئیات
تاثیر غلظت قند و مواد مغذی بر تولید بوتانل توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام,چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1391,مریم خیراندیش,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,کیخسرو کریمی | جزئیات
بررسی بیان تولید لینالول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه,دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,1391,نسیم رشادی نژاد,آذر شاه پیری,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
ارائه تحلیل سیستماتیک از رفتار دینامیک متابولیسم مرکزی در باکتری اشریشیا کلی: مد ل سازی سینتیکی و شبیه سازی,هفتمین همایش بیوتکنولوژی ایران,ملی,سخنرانی,1390,محمد جعفر خطیبی پور,محمدعلی اسداللهی,گوتام وموری | جزئیات
مدل سازی شبکه تنظیم ژنی مخمر با استفاده از معادلات دیفرانسیل,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران,ملی,سخنرانی,1390,مهدیه علی خویی,مجید محمدبیگی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تبدیل زیستی بنزآلدئید به L-فنیل استیل کاربینول با استفاده از مخمر ,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران,ملی,پوستر,1390,مریم اسفندیاری,محمدعلی اسداللهی,مهدی کمالی | جزئیات
ساخت نانوالیاف پلی لاکتیک گلایکولیک اسید/ ژلاتین به روش الکتروریسی و بررسی تخریب پذیری آن,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران,ملی,پوستر,1390,ساسان میرزاخانلویی,ایوب آرپنائی,محمدعلی اسداللهی,مهدی کمالی,حسین توانایی | جزئیات
Comparing biotransformation of benzaldehyde to L-phenyacetylcarbinol (L-PAC) using the free and immobilized yeast Saccharomyces cerevisiae cells,اولین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی میکروبیولوژی,بین المللی,پوستر,1390,مریم اسفندیاری,محمدعلی اسداللهی,مهدی کمالی,ساسان میرزاخانلویی | Detail
بهینه سازی تولید یک بیوسورفکتانت جدید از مدیوم تخمیری ارزان,پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1390,لیلا اسدالهی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تبدیل زیستی اسید رسینولئیک به گاما- دکا لاکتون,دومِین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی,منطقه ای,سخنرانی,1389,حمیده مرادی,محمدعلی اسداللهی,ایرج نحوی | جزئیات
Quantifying Regulation in the Central Carbon Metabolism of E. coli,همایش ملی پروتئومیکس,ملی,پوستر,1389,محمد جعفر خطیبی پور,محمدعلی اسداللهی,گوتام وموری | Detail
Inference of Gene Regulatory Networks Using Microarray Gene Expression Data,همایش ملی پروتئومیکس,ملی,پوستر,1389,مهدیه علی خویی,مجید محمدبیگی,محمدعلی اسداللهی | Detail
استنتاج شبکه های تنظیمی ژنی با استفاده از داده های بیان ژن میکروآرایه مخمر ساکارومایسس سرویزیه,چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران,ملی,پوستر,1389,مهدیه علیخویی,مجید محمدبیگی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
تهیه نانوالیاف پلی لاکتیک گلایکولیک اسید/ژلاتین به روش الکتروریسی,اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو,ملی,پوستر,1389,ساسان میزاخانلویی,ایوب آرپنائی,محمدعلی اسداللهی,حسین توانایی | جزئیات
Engineering of Saccharomyces cerevisiae for Production of Plant Sesquiterpenes,Biochemical Engineering Conference XV,بین المللی,پوستر,1386,محمدعلی اسداللهی,Jerome Maury,Kasper Moller,Kristian Fog Nielsen,Jens Nielsen | Detail
Improving Sesquiterpene Production in Saccharomyces cerevisiae through Metabolic Engineering of the Mevalonate Pathway,TERPNET 2007 (8th International Meeting: Biosynthesis and Function of Isoprenoids in Plants, Microorganisms and Parasites),بین المللی,پوستر,1386,محمدعلی اسداللهی,Jerome Maury,Kasper Moller,Kristian Fog Nielsen,Jens Nielsen | Detail
Expression of a Mevalonate Independent Pathway in S. cerevisiae,TERPNET 2007 (8th International Meeting: Biosynthesis and Function of Isoprenoids in Plants, Microorganisms and Parasites),بین المللی,پوستر,1386,Jerome Maury,محمدعلی اسداللهی,Kasper Moller,Michel Schalk,Anthony Clark,Jens Nielsen | Detail
Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae for Isoprenoid Production,Genetics of Industrial Microorganisms (GIM-2006),بین المللی,پوستر,1385,محمدعلی اسداللهی,Jerome Maury,Kasper Moller,Anthony Clark,Jens Nielsen | Detail
Characteristics and Importance of Pilot Plant in Biotechnology,6th National Congress of Chemical Engineering,ملی,پوستر,1380,الهام صفایی,میرنادر غزالی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
پیش بینی رفتار تعادلی محلولهای پلیمری با استفاده از مدل UNIQUAC-NRF,چهارمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی,ملی,پوستر,1379,علی حق طلب,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
کاربرد پلیمرهای محلول در آب در جداسازی پروتئین ها,پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی,ملی,سخنرانی,1379,علی حق طلب,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
مطالعه اثر وزن مولکولی پلیمرها و دما بر منحنی تعادلی سیستم های دوفازی آبی پلیمر-پلیمر با استفاده از مدل UNIQUAC-NRF با کاربرد در جداسازی پروتئین ها,نخستین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1378,علی حق طلب,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای بررسی رفتار فازی سیستم های تعادلی دوفازی آبی پلیمر-پلیمر,چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران,ملی,سخنرانی,1378,علی حق طلب,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
جستجو:
|
بیان ژن رمزگذار بنزویل فرمات دکربوکسیلاز از باکتری سودوموناس پوتیدا در مخمر ساکارومایسس سرویزیه برای تولید دگرساخت 2-هیدروکسی پروپیوفنون,کارشناسی ارشد,1398,محمدعلی اسداللهی,فرشاد درویشی هرزویلی,جروم موری
بازیافت الکتروشیمیایی کوفاکتور NADH برای واکنش تبدیل آنزیمی دی اکسیدکربن به فرمات توسط آنزیم فرمات دهیدروژناز,دکتری,1397,داود بی ریا,سحر رشید ندیمی,محمدعلی اسداللهی
تهیه نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا بارگذاری شده با عوامل ضدمیکروبی پلی میکسین B و ونکومایسین و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها,دکتری,1397,محمدعلی اسداللهی,ایوب آرپنائی,ریکه لوئیز مایر
ساخت نانوالیاف الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتان حاوی آنزیم لیزوزیم تثبیت شده روی نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل و بررسی خواص ضدمیکروبی آن,کارشناسی ارشد,1397,محمدعلی اسداللهی,ایوب آرپنائی
تولید فراورده‌های زیستی با ارزش افزوده به روش تخمیری با استفاده از لجن مازاد حاصل از تصفیه فاضلاب به عنوان سوبسترا,کارشناسی ارشد,1397,محمدعلی اسداللهی,حمید امیری‌دستنائی
طراحی نانوزیست حسگر تشخیص هایپرمتیلاسیون DNA در سرطان روده بزرگ بر پایه نانوخوشه های نقره,دکتری,1397,محمدعلی اسداللهی,سامان حسینخانی,سید مرتضی حسینی
بررسی اثر کاهش بیان ژن ERG9 در مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر تولید دگرساخت لینالول,کارشناسی ارشد,1396,محمدعلی اسداللهی
بهینه سازی فرایند خشک‌کردن جدایه های باسیلوسی با ویژگی های پروبیوتیکی به منظور افزایش زنده مانی و کیفیت محصول,کارشناسی ارشد,1396,محمدعلی اسداللهی,محمد ربانی خوراسگانی
جداسازی سویه های باسیلوس کواگولانس، مطالعه خصوصیات پروبیوتیک جدایه ها و کشت آنها با استفاده از منابع کربنی مقرون به صرفه,کارشناسی ارشد,1395,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی,رسول شفیعی
تولید استن، بوتانل و اتانل به روش تخمیری با استفاده از گیاه سورگوم شیرین به عنوان سوبسترا,کارشناسی ارشد,1395,محمدعلی اسداللهی,حمید امیری‌دستنائی,کیخسروکریمی
بازسازی جدیدی از مدل سوخت‌و‌ساز ابعاد ژنومی مغز به منظور تعیین ساز‌و‌کارهای مولکولی و زیست‌نشانگرها در بیماری تصلب پراکنده (ام‌اس),کارشناسی ارشد,1395,محمدعلی اسداللهی,توناهان چاکر
تولید روغن تک‌یاخته با استفاده از کشت مخمرهای روغنی در فرمانتور,کارشناسی ارشد,1395,محمدعلی اسداللهی,حمید ریسمانی یزدی
بررسی فرایند تخمیر تلوید بوتانول توسط باکتری نمک دوست نسترنکونیا,کارشناسی ارشد,1395,حمید امیری‌دستنائی,محمدعلی اسداللهی,کیخسرو کریمی
تصفیه و رنگبری پساب صنایع نساجی با استفاده از گاز حاصل از برقراری جریان الکتریسیته بالای صفحه های پلی سیلیکات پوشش داده شده با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده و توسط باکتری,کارشناسی ارشد,1393,محمدعلی اسداللهی,میثم میرزایی,ایرج جباری
ساخت داربست نانو الیاف پلی لاکتیک اسید حاوی نانو ذرات سیلیکا توسط روش الکتروریسی برای کشت سلولهای بنیادی,کارشناسی ارشد,1393,محمدعلی اسداللهی,ایوب آر پنایی,کامران قائدی
تولید صمغ زانتان با استفاده از نشاسته ی میوه درخت بلوط,کارشناسی ارشد,1393,اعظم جیحانی پور اصفهانی,محمدعلی اسداللهی,اکرم زمانی
تثبیت سلول های مخمر برای تبدیل زیستی بنزآلدئید به ال-فنیل استیل کاربینول,کارشناسی ارشد,1392,محمدعلی اسداللهی,ایوب آرپنائی
تولید استن و بوتانل به روش تخمیری با استفاده از نشاسته ضایعاتی به عنوان سوبسترا,کارشناسی ارشد,1392,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,حمید ریسمانی یزدی,کیخسرو کریمی
تولید محصولات باارزش افزوده از لجن فاضلاب شهری,کارشناسی ارشد,1392,اعظم جیحانی پور اصفهانی,محمدعلی اسداللهی
تولید میکروبی صمغ زانتان با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا,کارشناسی ارشد,1391,محمدعلی اسداللهی,اکرم زمانی,داود بی ریا
تولید میکربی استن و بوتانل با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا,کارشناسی ارشد,1391,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,کیخسرو کریمی
مهندسی متابولیک مسیر موالونات برای تولید لینالول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه,کارشناسی ارشد,1391,آذر شاه پیری,محمدعلی اسداللهی,امین سلطان پور
بررسی تکثیر سلول های پیش ساز عصبی pc12 بر روی داربست های نانولیفی الکتروریسی شده مبتنی بر PLGA,کارشناسی ارشد,1391,محمدعلی اسداللهی,ایوب آرپنائی,کامران قائدی
تبدیل زیستی بنزآلدئید به ال-فنیل استیل کربینول توسط مخمر,کارشناسی ارشد,1391,محمدعلی اسداللهی,ایرج نحوی
ساخت و تعیین ویژگی های نانوالیاف بر پایه کوپلیمر پلی لاکتیک گلایکولیک اسید (PLGA) با استفاده از روش الکتروریسی به منظور به کارگیری در کشت سلول های بنیادی,کارشناسی ارشد,1390,محمدعلی اسداللهی,ایوب آرپنائی,مهدی کمالی,حسین توانایی
مدل سازی و استنتاج شبکه های تنظیم ژنی با استفاده از داده های بیان ژن میکروآرایه,کارشناسی ارشد,1390,محمدعلی اسداللهی,مجید محمدبیگی
تبدیل زیستی بنزآلدئید به L-فنیل استیل کاربینول (L-PAC) با استفاده از سلول های مخمری آزاد و تثبیت شده بر روی نانوذرات,کارشناسی ارشد,1390,محمدعلی اسداللهی,مهدی کمالی
مدل‌سازی دینامیک متابولیسم مرکزی کربن در باکتری اشریشیا کولی,کارشناسی ارشد,1390,محمدعلی اسداللهی,گوتام وموری
بهینه سازی و مطالعه سینتیکی تولید یک سورفکتانت زیستی جدید در فرمانتور آزمایشگاهی,کارشناسی ارشد,1390,محمدعلی اسداللهی,حسین صالحی زاده
کلونینگ و تعیین خصوصیات ژن‌های کد کننده‌ی آنزیم‌های اسکوالن سنتآز و 3-هیدروکسی3-متیل گلوتاریل کوآنزیمA ردوکتاز، دخیل در فرآیند بیوسنتر مایکوفنولیک اسید در قارچ پنی‌سیلیوم بروی کامپکتوم,کارشناسی ارشد,1389,محمدعلی اسداللهی,سیدصفاعلی فاطمی ارجنکی,باقر یخچالی
مدل سازی ریاضی عملکرد بیوفیلترها برای حذف سولفید هیدروژن از گاز,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا طلایی خوزانی,محمدعلی اسداللهی
بررسی تولید لاکتون توسط مخمر و بهینه سازی شرایط محیطی برای افزایش تولید,کارشناسی ارشد,1389,محمدعلی اسداللهی,ایرج نحوی
جستجو:
|
زیست فناوری مولکولی: اصول، کاربردها و روش ها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1394,محمدعلی اسداللهی,سید حمید زرکش اصفهانی,ابوالقاسم عباسی کجانی
Metabolic engineering of isoprenoid production: Reconstraction of multiple heterologous pathways in tractable hosts(فصل ششم از کتاب )Isoprenoid Synthesis in Plants and Microorganisms: New Concepts and Experimental Approaches"(تعداد کل فصول :33 فصل می باشد -493 ص[فصل ششم از صفحه 73 تا صفحه 90 می باشد]),تالیف,Springer,1391,Jerome Maury,محمدعلی اسداللهی,Luca R. Formenti,Michel Schalk,Jens Nielsen
بیوتکنولوژی صنعتی(چاپ سوم با بازنگری),چاپ جدید,انتشارات دانشگاه تربیت مدرس,1389,سید عباس شجاع الساداتی,محمدعلی اسداللهی
بیوتکنولوژی صنعتی,چاپ جدید,دانشگاه تربیت مدرس,1386,سید عباس شجاع الساداتی,محمدعلی اسداللهی
جستجو:
|
تولید بوتانل زیستی با استفاده از میوه درخت بلوط به عنوان ماده خام,دانشگاه اصفهان,1394,کیخسرو کریمی,محمدعلی اسداللهی,فاطمه حیدری,سید وحید نیک نژاد
تولید زانتان با استفاده از نشاسته میوه درخت بلوط,دانشگاه اصفهان,1393,محمدعلی اسداللهی,اعظم جیحانی پور اصفهانی,اکرم زمانی فروشانی,سید وحید نیک نژاد,گلنار ابطحی
Method for Producing Terpenes and MEP-Transformed Microorganisms Therefore,امریکا,1388,Anthony Clark,Jerome Maury,محمدعلی اسداللهی,Kasper Moller,Jens Nielsen,Michel Schalk
Method for producing terpenes and MEP-transformed microorganisms therefore,دانمارک,1386,Anthony Clark,Jerome Maury,محمدعلی اسداللهی,Kasper Moller,Jens Nielsen,Michel Schalk
جستجو:
|
نخستین جشنواره معرفی برترین های زیست فناوری ایران,معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ستاد توسعه زیست فناوری,تهران,1389
پژوهشگر برگزیده گروه بیوتکنولوژی- دانشکده علوم و فناوریهای نوین,معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal